Väljavõte Mustvee linna arengukavast

3.1 LINNAPLANEERING
 
Arengueeldused:
- on koostatud detailplaneeringud mitmetele piirkondadele ja objektidele, et parandada linna infrastruktuuri;
- igapäevast tööd lihtsustab linna ehitusmäärus.
 
Probleemid:
- kehtestatud planeeringuid ei ole vahendite puudusel ellu viidud,
- detailplaneeringute haljastusosad on üsna nõrgad,
- puudub reserv munitsipaalkorterite näol.
 
Visioon:
- linna ehitustegevus toimub üldplaneeringu ja detailplaneeringute alusel,
- linnale kuuluvate kruntide kohta on tehtud detailplaneeringud, kuhu perspektiivis on võimalik ehitada ühiskondlikud hooned, tehnopark ja munitsipaalhooned.
 
Eesmärgid:
-reservmaade kasutuselevõtmine läbi detailplaneeringute,
-planeeringute kiirem ellurakendamine.
 
3.2 LINNAKUJUNDUS JA HEAKORD
 
Arengueeldused:
- teedevõrgustik on välja kujunenud,
- tsoneerimine toimib,
- head looduslikud eeldused,
- hooldamata hooneid on vähe,
- on olemas miljööväärtuslikud hooned.
 
Probleemid:
- omanikuta maad hooldamata,
- haljastuse arengukava puudub,
- rannajoon on välja arendamata,
- autoparklate ja telkimise koha puudumine,
- linnal puudub keskus,
- linnal puudub erialase haridusega haljastusarhitekt,
- linnapilt kujunduslikult ebaühtlane.
 
Visioon:
- linnal on olemas vahendid arhitekti teenuste ostmiseks,
- miljööväärtuslikud alad on teadvustatud ja linnaelanike poolt aktsepteeritud,
- teostatud efektne rannajoone ehituslahendus koos kämpingu rajamisega,
- linnakeskus on kujunduslikult kompleksselt lahendatud (sh haljastus, valgustus, väikevormid jne),
- linna piires tervikuna on tehtud maaparandus,
- igal maatükil on omanik, kes kasutab maad sihtotstarbeliselt ja hooldab seda,
-  linna munitsipaalettevõte kindlustab vajaliku heakorra, vee, kanalisatsiooni- ja soojatrasside hoolduse ning linnatänavate korrashoiu.
 
Eesmärgid:
- linnakeskuse väljaarendamine,
- rannajoone väljaarendamine koos puhkerannaga (palli- ja laste mänguväljak, riietuskabiinid),
- ühtse linnakujunduse väljatöötamine,
- linna heakorraeeskirjade täitmise stimuleerimine.
 
3.3 KESKKOND
 
Arengueeldused:
- linnas puuduvad suured tööstusettevõtted, seega ka tekkivate jäätmete kogus ja ohtlikkus on väike,
- puhtaid puidujäätmeid ja kartongitaarat saab kasutada kütteks,
- regionaalsel Torma prügilal on pikaajaline perspektiiv ( min 50 aastat),
- reoveepuhastusseadmete olemasolu.
 
Probleemid:
- enamik jäätmetest ladestatakse prügilasse, vähe on arendatud jäätmete lahuskogumist ja taaskasutamist,
- napib praktilist infot jäätmemajanduse kohta (vanad patareid, halogeenlambid, akud, autokummid jt ohtlike jäätmete kohta),
- puudub metallijäätmete vastuvõtt,
- riigipoolne abi väike.
 
Visioon:
- toimiv eeskujulik jäätmekorraldus toetab säästva arengu põhimõtteid,
- kõik jäätmetekitajad on haaratud organiseeritud kogumissüsteemiga,
- ettevõtted, koolid ja elanikud rakendavad jäätmete lahuskogumist,
- on rajatud jäätmejaam ja kogumispunktid,
- elanike keskkonnateadlikkus on kõrge ja linnakeskkond on puhas.
 
Eesmärgid:
- puhas linnakeskkond,
- eeskujulik ja kaasaegne jäätmemajandus.