« Tagasi

Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 02.03.2017 otsusega nr 9 algatati Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 (registriosa nr 343335; katastritunnuse nr 48501:006:0060) kinnistu koos lähialaga detailplaneering. Planeeringuala suurus on 3940 m2.
 
Detailplaneeringu põhieesmärkideks on maa sihtotstarbe muutmine ning kinnistule ehitusõiguse andmine kaubandushoone rajamiseks. 
 
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev ning nimetatud tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 toodud oluliste keskkonnamõjuga tegevuste hulka. Detailplaneering ei too kaasa olulist keskkonnamõju, mistõttu puudub ka vajadus keskkonnamõju hindamist algatada.