« Tagasi

Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu algatamine

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 02.03.2017 otsusega nr 10 algatati Mustvee linnas asuva Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneering. Planeeringuala suurus on 5,9 ha.
 
Mustvee Linnavolikogu 13.05.2008 otsusega nr 29 kehtestati Mustvee sadama detailplaneering. Mustvee sadama detailplaneering on põhjamuuli osas ellu viidud, kuid Mustvee sadama lõunamuuli osas vajab detailplaneering täiendusi. Kehtestatud detailplaneeringu muutmiseks tuleb algatada uus detailplaneering. Algatatud detailplaneeringu põhieesmärkideks on Mustvee sadama lõunamuuli alale parkla rajamine, lõunamuuli veealuse osa taastamine, tuletõrjeveevõtu koha ning kraana platvormi rajamine. Mustvee Linnavalitsuse hinnangul on Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneering kooskõlas kehtiva linna üldplaneeringuga. Linna üldplaneeringus on sadam üldises pildis kajastatud, kuid detailne lahenduse teostatakse detailplaneeringuga. Kehtestatud Mustvee sadama detailplaneeringu ning linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritud Mustvee sadama lõunamuuli alale jahibassein, mida praegusel hetkel kasutatakse transpordimaana. Nimetatud jahibasseini alale rajatakse parkla. Üldplaneeringu kohaselt on jahibasseini ümbritsevate lõunamuuli kinnistute juhtotstarve liiklusmaa, mistõttu ei muuda algatatav detailplaneering oluliselt linna kehtivat üldplaneeringut. Algatatava detailplaneeringuga soovitakse pikendada sadama lõunamuuli alal asuvat jalakäijatele mõeldud kaitsemuuli. Jalakäijate kaitsemuuli tipule pääs ei ole tagatud, mis ei vasta Mustvee kui kuurordi miljöö terviklikkusele. 
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamise vajadus selgitatakse detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.