« Tagasi

Allkirjastati riigihanke tulemusena Mustvee Linnavalitsuse ja AS EA Reng vahel leping, Mustvee linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks.

9. veebruaril 2014. aastal allkirjastati riigihanke menetluse tulemusena teenuste osutamise töövõtu leping tellija – Mustvee Linnavalitsus – ja töövõtja – AS EA Reng - vahel Mustvee linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks, teostatavusuuringu koostamiseks, keskkonnamõjude eelhinnangu koostamiseks ja geodeetiliste uuringute läbiviimiseks. Töö sisuks on - koostada vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamise teostatavusuuring, keskkonnamõju eelhinnang, viia läbi projekteerimiseelsed uuringud ja projekteerida veetrassi umbes 5,5 km ja kanalisatsioonitrassi umbes 10 km. Koostatav tööprojekt koos seletuskirja, spetsifikatsiooni ning mahuloenditega peab võimaldama olla lisatud ehitustöövõtu tulevases riigihankes tehnilise osana.
Tööde maksumuseks on 31 365,00 EUR.
9. veebruaril 2014. aastal allkirjastati riigihanke menetluse tulemusena teenuste osutamise töövõtu leping tellija – Mustvee Linnavalitsus – ja töövõtja – KESKKOND & PARTNERID OÜ - vahel Mustvee linna reoveepuhasti jääkmuda käitlemiseks kompostimise väljaku projekteerimiseks. Töö sisuks on – projekteerida reoveepuhasti jääkmuda käitlemiseks keskkonnanõuetele vastav kompostimise väljak. Koostatav tööprojekt koos seletuskirja, spetsifikatsiooni ning mahuloenditega peab võimaldama olla lisatud ehitustöövõtu tulevases riigihankes tehnilise osana.
Tööde maksumuseks on 3 000,00 EUR.
Lepingud sätestavad lepingu esemena kõik tööd ja toimingud, mille teostamine ning teostamise korraldamine on Töövõtjate kohustuseks.
Mustvee linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuringute teostamise ning vajalike täiendavate tööde projekteerimise tulemusena on võimalik esitada rahastamistaotlus tulevaste ehitustööde teostamiseks. Lõpptulemusena avanevad kohalikel elanikel võimalused liituda laiendatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga, elanikele tagatakse kvaliteetne joogivesi ning minimiseeritakse keskkonnareostus reovee kogumise teel ühtsesse kinnisesse süsteemi ning selle järgnev nõuetekohane puhastamine.
Töövõtjatele on antud aega kõikide tööde teostamiseks ning vastava dokumentatsiooni ja aruannete koostamiseks kuus kuud.
Töid rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa naaberalade ja partnerluse meetme Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö programmi vahenditest, oma osalus Mustvee linnal on 20%.
 
Täiendavat teavet tööde teostamisest ning sellega seonduvatest küsimustest on võimalik saada tellijalt:
 
Mustvee Linnavalitsus, Tartu tn 28, Mustvee 49603; Kontaktisik: Pavel Kostromin Epost: pavel64@hot.ee