Mustvee Linnavolikogu istung 25.01.2017

Mustvee Linnavolikogu istungi päevakord
                   
1. Mustvee Lasteaia tegevuse jätkamine uues asukohas
Ettekandja Max Kaur
 
2. Nõusolek osalise tagasinõude täitmiseks (EAS) (Osalise tagasinõude täitmisest keeldumine)
Ettekandjad  Max Kaur, Riina Pajula
 
3. Mustvee Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Ettekandjad  Max Kaur, Zoja Koromnova
 
4. Mustvee Linnavalitsuse kui ametiasutuse palgajuhend 
Ettekandjad Max Kaur, Zoja Koromnova
 
5. Mustvee Linnavolikogu 28.01.2016 otsuse nr 3 teistkordne muutmine ja täiendamine
Ettekandjad Max Kaur, Zoja Koromnova
 
6. Mustvee linna 2017. aasta eelarve 1. lugemine
Ettekandjad Max Kaur, Zoja Koromnova
 
7. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Ettekandja Käty Kakko
 
8. Kinnistu tasuta võõrandamine (Kastani tn 40)
Ettekandja  Max Kaur
 
9. Nõusolek vara üleandmise eeltoimingute tegemiseks (kodanik L.M.)
Ettekandja Max Kaur
 
10. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks
Ettekandja Riina Pajula
 
11. Revisjonikomisjoni 2016. aasta aruanne
Ettekandja Ljudmilla Smirnova
 
12. Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine
Ettekandja Ljudmilla Smirnova
 
13. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine Mustvee Lasteaias
Ettekandjad Laidi Zalekešina, Max Kaur
 
14. Info haldusreformist (Mustvee vald)
Ettekandjad Max Kaur, Riina Pajula