« Tagasi

Kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Tähe tn 4a kinnistu detailplaneering

Teatame, et Mustvee Vallavolikogu 15.11.2017 otsusega nr 3 kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Tähe tn 4a kinnistu (registriosa nr 2828335,  katastritunnus 48501:006:0051) detailplaneering. 
 
Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus Tähe tn 4a kinnistule kalakuivatustsehhi ja laohoone rajamiseks. Detailplaneeringuga luuakse planeeringualale ruumiline terviklahendus koos parkimise, kergliiklusteede ja autoliikluse lahendusega.
 
Polüfunktsionaalses linnakeskuses paikneva kinnistu Tähe tn 4a maa kasutamise senine sihtotstarve elamumaa muudetakse 100% tootmismaa sihtotstarbeks. Detailplaneeringuga olemasolevaid Tähe tn 4a krundipiire ei muudeta ning uusi krunte ei moodustata.