Väljavõte Mustvee linna arengukavast

7. TERVISHOID, SOTSIAALHOOLEKANNE

7.1 TERVISHOID


Arengueeldused:

- regionaalse Tervisekeskuse ja taastusravikeskuse olemasolu,

- kiirabi teenuste olemasolu,

- polikliiniku ja apteegi olemasolu,

- initsiatiivikad MTÜ-d,

- hea kvaliteediga, toimiv perearstindus,

- koostöö teiste arstiabidega, sidusaladega,

- taastusravi säilitamine ja edendamine.


Probleemid:

- puudub nägemus linna- ja naabervaldade elanike tervise edendusest, tegevuskava ja koordinaator,

- vähene teenusliikide lisandumine (koduõendus, vähihaigete toetusravi, jne.),

- abi osutamine nädalavahetustel,

- teatud erialaspetsialistide vähesus, kellel puudub motivatsioon tööle tulla,

- koolitervishoiu ebapiisav rahastus.


Visioon:

- Mustvee on tervislike linnade võrgustiku liige,

- linnas on tagatud puhas elukeskkond ja kvaliteetsed ning kättesaadavad meditsiiniteenused, mis tõstavad elukvaliteeti.

Eesmärgid:

- tagada elanike hea tervis kvaliteetse tervishoiuteenuse kaudu, säilitades erialaspetsialistide vastuvõtud,

- olemasolevate meditsiiniasutuste renoveerimine, kaasajastamine.

 

7.2 SOTSIAALHOOLEKANNE


Arengueeldused:

- riiklike toetuste ja teenuste kättesaadavus,

- sotsiaaltöötajate praktilise töö piisav kogemus,

- täiendavad linnapoolsed toetused ja teenused abivajajatele,

- hea ülevaade mittetoimetulevast kontingendist,

- suurem sotsiaalne kontroll kui suurlinnades.


Probleemid:

- väikesed võimalused tööturul,

- vähe töökohti,

- töötutel on madal kvalifikatsioon, haridustase, distsipliin,

- inimressurssi ei jätku ennetavaks tööks,

- ametnike (täiend) koolitus kallis ja kauge.

 

Visioon:

- Mustvees on loodud võimalused tööealiste inimeste tööhõiveks ja iseseisvaks toimetulekuks,

- linnas on puuetega inimestele tagatud võrdsed võimalused elamiseks, töötamiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks,

-linn tagab oma arengusuutlikkuse laste ja pere väärtustamisega.


Eesmärgid:

- sotsiaalvaldkonna juhtimine ja arendamine kaasaegsel ja professionaalsel tasemel,

- tööturul madalama konkurentsivõimega inimeste nõustamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine,

- edendada eakate elukvaliteeti väärika kohtlemise ja ühiskonnaelus osalemise soodustamisega,
- laste ja pere väärtustamisega aidata kaasa linna kestmisele ja arengule.