Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 18 võeti vastu Tähe tn 4a kinnistu detailplaneering.

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 18 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 4a kinnistu (registriosa nr 2828335,  katastritunnus 48501:006:0051, kinnistu pindala 1182 m2, sihtotstarve elamumaa) detailplaneering. Detailplaneeringu põhieesmärkideks on Tähe tn 4a kinnistule ehitusõiguse andmine kalakuivatustsehhi ja laohoone rajamiseks, elamumaa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, arhitektuuri- ja ehituslike nõuete ning tehnovõrkude paigutuse määramine, tuleohutuse nõuete määramine, samuti heakorrastuse nõuete kehtestamine.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 11.05.2017 kuni 28.05.2017. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee Linnavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee) E-R 9-13.00 ja 13.30-16.00 või Mustvee linna kodulehel. 
 
Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee Linnavalitsusse (Tartu tn 28, Mustvee) või saata elektronpostile info@mustveelv.ee. 

Algatati Pihkva tn 2b kinnistu detailplaneering

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 19 algatati Mustvee linnas asuva Pihkva tn 2b (registriosa nr 473135; katastritunnuse nr 48501:008:0260) kinnistu detailplaneering. 
 
Detailplaneeringu põhieesmärkideks on kinnistutele ehitusõiguse andmine suvila rajamiseks, maa sihtotstarbe muutmine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, teede ja juurdepääsude lahendamine.
 
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Aia tn 80 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 20.10.2016. a otsusega nr 44 kehtestati Mustvee linnas asuva Aia tn 80 (katastritunnus 48501:011:0017, registriosa nr 2237735) kinnistu koos lähialaga detailplaneering.
 
Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus ärihoone rajamiseks (hotelli/hosteli tarbeks, elamumaa osas planeeritakse korter krundi omaniku jaoks), muudetakse maa sihtotstarve, määratakse tehnovõrkude ja rajatiste asukoht. Planeeringu kohaselt on krundile juurdepääs väikese liiklusintensiivsusega tänavalt. Detailplaneeringuga nähakse ette krundil 12 parkimiskohta.
 
Detailplaneeringuga planeeritaval alal maa kasutamise sihtotstarve on 100% elamumaa. Nimetatud kinnistu sihtotstarve muudetakse detailplaneeringuga 80% ärimaaks ja 20% elamumaaks. Detailplaneeringulahendus ei muuda linna üldplaneeringut.

Algatati Tähe tn 4a kinnistu detailplaneering.

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 14.12.2015 otsusega nr 48 algatati Mustvee linnas asuva Tähe tn 4a kinnistu (registriosa nr 2828335,  katastritunnus 48501:006:0051) detailplaneering. 
Detailplaneeringu põhieesmärkideks on Tähe tn 4a kinnistule ehitusõiguse andmine kalakuivatustsehhi ja laohoone rajamiseks, elamumaa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, arhitektuuri- ja ehituslike nõuete ning tehnovõrkude paigutuse määramine, tuleohutuse nõuete määramine, samuti heakorrastuse nõuete kehtestamine.

Aia tn 80 ja lähiala detailplaneering

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 16.09.2015 otsusega nr 30 algatati Mustvee linnas asuva Aia tn 80 (registriosa nr 2237735; katastritunnuse nr 48501:011:0017) kinnistu koos lähialaga detailplaneering. 
Detailplaneeringu põhieesmärkideks on kinnistutele ehitusõiguse andmine ärihoone rajamiseks, maa sihtotstarbe muutmine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, teede ja juurdepääsude lahendamine.

Tartu tn.56 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Mustvee linnavalitsus annab teada, et Mustvee linnavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 26 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tartu tn 56 (katastritunnuse 48501:005:0031) kinnistu koos lähialaga detailplaneering. Detailplaneeringu põhieesmärkideks on kinnistutele ehitusõiguse andmine majutushoone rajamiseks, maa sihtotstarbe muutmine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, teede ja juurdepääsude lahendamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 01.07.2015 kuni 14.07.2015. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee linnavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee) E-R 9-13.00 ja 13.30-16.00 või Mustvee linna kodulehel.

Vastavalt planeerimisseaduse § 20 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee linnavalitsusse (Tartu tn 28, Mustvee) või saata elektronpostile info@mustveelv.ee.

Mustvee Linnavalitsus teatab Mustvee linnas Pihkva tn 48a ja 48b kinnistute ning Peipsi järve vahelise ala detailplaneeringu (DP) ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.

Mustvee Linnavalitsus (LV)  teatab Mustvee linnas Pihkva tn 48a ja 48b kinnistute ning Peipsi järve vahelise ala  detailplaneeringu (DP) ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamisest.
 
Mustvee linnas, Pihkva tn 48a ja 48b kinnistute ning Peipsi järve vahelise ala DP põhieesmärgiks on nimetatud kinnistute ja Peipsi järve vahelisele alale jalgtee kavandamine koos krundi korrastamisega, skuutri hoidmiseks mõeldud teisaldatava ujuva aluse asupaiga määramine, krundi moodustamine reformimate riigimaast ja krundi sihtotstarbe määramine. 
KSH eesmärgiks on selgitada, hinnata ja kirjeldada DP ja selle alternatiividega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid ning analüüsida peamiselt negatiivsete mõjude vältimise või leevendamise võimalusi. Piiriülest mõju DP-ga ei esine.
 
DP-st huvitatud isikuks on J. J., DP koostajaks OÜ IBUN (T. Veensalu, 5692 6036, terko@ibun.ee). DP tellijaks ja korraldajaks Mustvee LV (R. Tooming, 772 6556, reili.tooming@mustveelv.ee) ning DP algatajaks ja kehtestajaks Mustvee Linnavolikogu. KSH teostab OÜ Alkranel (E. Põldvere, 528 9197, elar@alkranel.ee) ning järelvalvet korraldab Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon.
 
KSH aruande eelnõuga ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Mustvee Linnavalitsuses ajavahemikul 01.07.- 14.07.2015. a. Dokumente saab elektrooniliselt alla laadida Internetist http://mustvee.kovtp.ee/. Detailplaneeringule ja KSH aruande eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid kirjalikult Mustvee LV (Tartu 28, 49604 Mustvee; info@mustveelv.ee) kuni 14.07.2015. a.
 
 
KSH aruande eelnõu  ja detailplaneeringu avalik arutelu toimub 23.07.2015. a kell 12:00 Mustvee LV ruumides, aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn 49603.
 
Mustvee Linnavalitsus
Mustvee, JÕGEVAMAA
Telefon: 77 26 161
E-post: info@mustveelv.ee
 

Pihkva 48a-48b

Alamkaustad
Nimi Kaustade # Dokumentide #
KSH lisad 0 7
Näitan: 1 tulemust.

Detailplaneeringu algatamine Tartu tn 5a, Tartu tn 7b

Mustvee Linnavalitsuse 20.02.2015 korraldusega nr 25 algatati Mustvee linnas asuvate Tartu tn 5a, Tartu tn 7b (katastritunnus 48501:006:0650, 48501:006:0740) kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu põhieesmärkideks on suurendada Tartu tn 7b kinnistu hoonestusala ning seoses sellega lahendada ära parkimised, kergliiklusteed ja autode liikumisteed.

Detailplaneeringu kehtestamine Uus-Narva mnt 3 ja Tartu tn 101

Mustvee Linnavolikogu 27.02.2015 otsusega nr 6 kehtestati Mustvee linnas asuvate Uus-Narva mnt 3 ja Tartu tn 101 (katastritunnus 48501:005:0540, 48501:005:0003) kinnistute koos lähialaga detailplaneering.

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus toitlustushoone rajamiseks, liidetakse kinnistud, muudetakse maa sihtotstarvet, määratakse tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning lahendatakse juurdepääsud.

Pihkva tn 2s detailplaneeringu algatamine

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 21.11.2014 otsusega nr 47 algatati Mustvee sadama lõunamuuli kõrval asuvate kinnistute Pihkva tn 2s, Pihkva tn 2r, Pihkva tn 2q, Pihkva tn 2h, Pihkva tn 2p, Pihkva tn 2j, Pihkva tn 2n, Pihkva tn 2g, Pihkva tn 2m, Pihkva tn 2k, Pihkva tn 2f, Pihkva tn 2d, Pihkva tn 2e detailplaneering.
Planeeringu põhieesmärkideks on kinnistutele ehitusõiguse andmine majutushoone rajamiseks, kinnistute liitmine, maa sihtotstarbe muutmine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, teede ja juurdepääsude lahendamine.