Mustvee linna jäätmevaldajate registri põhimäärus

Jäätmehoolduseeskiri

Mustvee jäätmekava 2015-2020

Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020

Jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja korraldamine omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid.

Täiendavalt jäätmeseaduse nõuetele sisaldab jäätmekava veel jäätmemajanduse olemasoleva olukorra kirjeldust, ülevaadet praegu kehtivatest õigusaktidest ning jäätmemajandusega seotud probleemidest. Jäätmekavas toodud eesmärgid ning investeeringute vajadus aastateks 2015-2020 on tegevustena loetletud tegevuskava osas. Jäätmekavas on kasutatud Keskkonnaagentuuri jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) andmeid.

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri Mustvee linnas