« Tagasi

Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 43 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 kinnistu detailplaneering

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 43 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 kinnistu (registriosa nr 343335; katastritunnuse nr 48501:006:0060), kinnistu pindala 3940 m2, sihtotstarve riigikaitsemaa) detailplaneering. Detailplaneeringu põhieesmärkideks on kinnistule ehitusõiguse andmine kaubandushoone rajamiseks, riigikaitsemaa sihtotstarbe muutmine ärimaaks, arhitektuuri- ja ehituslike nõuete ning tehnovõrkude paigutuse määramine, tuleohutuse nõuete määramine, samuti heakorrastuse nõuete kehtestamine.
 
Mustvee Linnavolikogu 28.02.2012 määrusega nr 1 kehtestatud Mustvee linna üldplaneeringu alusel on Tähe tn 9 kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks riigikaitsemaa. Piirnevate kinnistute maakasutuse juhtotstarve on ärimaa. Sellest lähtuvalt ei muudeta detailplaneeringuga üldplaneeringut olulisel määral, sest ümbritsevad kinnistud on praegusel hetkel ärimaa sihtotstarbega. Lisaks asub Tähe tn 9 kinnistu üldplaneeringu järgi polüfunktsionaalses linnakeskuse tsoonis, kuhu on koondunud kaubandus-, teenindus-, hariduse-, kultuuri- jt üldkasutatavad hooned. Praegu ega tulevikus nimetatud kinnistut riigikaitsemaa juhtotstarbena ei kasutata, mistõttu ei ole Mustvee Linnavalitsuse hinnangul detailplaneering üldplaneeringut muutev ning nimetatud tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 toodud oluliste keskkonnamõjuga tegevuste hulka. Detailplaneering ei too kaasa olulist keskkonnamõju, mistõttu puudus vajadus läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringuga olemasolevaid Tähe tn 9 krundipiire ei muudeta ning uusi krunte ei moodustata.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 21.08.2017 kuni 03.09.2017. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee Linnavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee) E-R 9-13.00 ja 13.30-16.00 või Mustvee linna kodulehel. 
 
Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee Linnavalitsusse (Tartu tn 28, Mustvee) või saata elektronpostile info@mustveelv.ee.