« Tagasi

Kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuv Tähe tn 9 kinnistu koos lähiala detailplaneeringuga

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavolikogu 15.11.2017. a otsusega nr 2 kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 (registriosa nr 343335; katastritunnuse nr 48501:006:0060) kinnistu koos lähialaga detailplaneering. 
 
Detailplaneeringuga antakse Tähe tn 9 kinnistule ehitusõigus kaubandushoone rajamiseks. Detailplaneeringuga luuakse planeeringualale ruumiline terviklahendus koos parkimise, kergliiklusteede ja autoliikluse lahendusega. 
 
Tähe tn 9 kinnistu maa kasutamise senine sihtotstarve riigikaitsemaa muudetakse 100% ärimaa sihtotstarbeks. Detailplaneeringuga olemasolevaid Tähe tn 9 krundipiire ei muudeta ning uusi krunte ei moodustata.