Mustvee Vallavolikogu valimised 2017

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemislepingust tulenevalt valivad ühinevate omavalitsusüksuste hääleõiguslikud elanikud 15. oktoobril 2017 uue 21-liikmelise Mustvee Vallavolikogu (volikogu otsus 30, 31.05.2017). 
 
Mustvee Vallavolikogu valimised toimuvad 5-es ringkonnas (volikogu otsus nr 31, 31.05.2017):
- valimisringkond nr 1, mis hõlmab Avinurme valla haldusterritooriumi;
- valimisringkond nr 2, mis hõlmab Kasepää valla haldusterritooriumi;
- valimisringkond nr 3, mis hõlmab Lohusuu valla haldusterritooriumi; 
- valimisringkond nr 4, mis hõlmab Mustvee linna haldusterritooriumi ja Torma valla  Võtikvere  küla; 
- valimisringkond nr 5, mis hõlmab Saare valla haldusterritooriumi.
 
Valimisjaoskondade moodustamine (Mustvee Linnavalitsuse määrus nr 4, 14.06.2017)
 
Valimiste läbiviimiseks moodustas Mustvee Linnavolikogu (otsus nr 32, 31.05.2017) valla valimiskomisjoni, mille liikmeteks on Imbi Kaarama, Marju Soop, Daisy Utsar, Ruth Jermoškina ja Mall Merilo.  
Samasisulised otsused võtsid vastu ka  Avinurme Vallavolikogu, Kasepää Vallavolikogu, Lohusuu Vallavolikogu ja Saare Vallavolikogu. 
Valla valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.
 
Valimistoimingute ja tähtaegade, kandideerimise ning 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta on informatsioon avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil www.vvk.ee/kov2017/.

Mustvee valla valimiskomisjoni asukoht

Mustvee Linnavalitsus, Tartu tn 28 Mustvee linn (Jõgeva maavanema korraldus 18.07.2017, Ida-Viru maavanema korraldus 19.07.2017).
 
Mustvee valla valimiskomisjoni esimees on Kasepää vallasekretär Marju Soop, aseesimees Mustvee linnasekretär Ruth Jermoškina. 

Komisjoni kontaktandmed: tel  7726161, valimised2017@mustvee.eu
 
Mustvee valla valimiskomisjon töötab alates 16. augustist 2017 tööpäeviti kell 14.00-16.00; (ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani);
31. augustil 2017 kell 14.00 – 18.00;
05. septembril ja 07. septembril 2017 kell 14.00-18.00.

 

15.10.2017 Valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00-20.00.
Toimub ka kodus hääletamine.
 
Kodus hääletamiseks peate esitama elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:
- terviseseisund
- kõrge iga
- rasked teeolud
- transpordivõimaluste puudumine
 
Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosavalitsuse) või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil. Valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) saab taotluse esitada ka valimispäevale eelnevatel päevadel.
 
Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel (58873117) elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.  
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
valija nime;
- valija isikukoodi;
- valija aadressi;
- valija sidevahendi numbrit;
- kodus hääletamise põhjust.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.
Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.
 
Rohkem infot valimistest: https://www.valimised.ee/et
16.oktoobril 2017 häälte teistkordne ülelugemine algusega kell 10.00