HANKETEADE

 
Mustvee Linnavara OÜ on väljakuulutanud lihtmenetlusega riigihanke eesmärgiga leida ehitusjärelevalve ja inseneri teenuse osutaja keskkonnaprojekti „Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp" ehitustöövõtu lepingule.
Huvitatud isikud saavad täpsemat informatsiooni ning võimaluse osaleda hankes, registreerides ennast riigihangete e-keskkonnas „riigihanked.riik.ee". Hanke nimetus on: „Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapi ehitusjärelevalve ja inseneri teenus", reg. nr 184847.
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. aprill 2017.a.
 
Mustvee Linnavara OÜ

Hanketeade

Mustvee Linnavara OÜ on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärgiga leida tööde teostaja töövõtu lepingus, mis hõlmab Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etappi.
 
Hanke nimetus: „Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp", riigihangete registri reg. nr 177372.
 
Hankemenetlus: Avatud hankemenetlus. Hankemenetlus toimub e-riigihangete keskkonnas riigihangete registris (www.riigihanked.riik.ee). 
 
Hanke väljakuulutamine: Hange on avaldatud riigihangete registris alates 22. septembrist 2016. a.
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21. oktoober 2016.a. kell 11:00.
 
Hankija: Mustvee Linnavara OÜ.
 
Huvitatud isikutel on hankedokumente võimalik alla laadida riigihangete registri e-keskkonnast. Kontaktisik küsimuste korral: Lembit Talli, mob. 5179729,  E-post: tendernova@gmail.com.
 

Mustvee Sadama läbirääkimistega pakkumise aja pikendamine

Mustvee Linnavalitsuse 19.mai 2015 istungil otsustati pikendada paadisadama, reisisadama, 
sadamahoone ja sadama pidaja leidmise ning supelranna kasutusse andmiseks korraldatud läbirääkimistega pakkumine kuni 29.maini 2015 kella 11.00-ni.
Info: www.mustvee.ee/hanked

Esitatud küsimustele vastused

1. Punktis 4.13 on nõutud Maksu- ja Tolliameti tõendi esitamist maksevõlgnevuste puudumise kohta, kas antud nõue haakub samas alapunktis nimetatud nõudega tähtpäevade osas?


1.1 Ehk riiklike ja kohalike maksude täitmise osas hankemenetluse algatamise päeva seisuga - on võimalik saada vastav kinnitus, ometi jääb segaseks asjaolu, et millisest algatamise päeva silmas pidada? Avaldatud kodulehel 04.05.2015.a., avaldatud kirjalikult pressis 05.05.2015.a., kui aga konkursi tingimused avada, siis on esilehel märgitud aprill 2015.a.


Vastus: Konkurssi dokumendid valmistati ette aprillis, seega dokumentide esilehel olev aprill on õige. Teie peate lähtuma kirjalikus pressis olevast kuupäevast ehk siis 05.05.2015.a.


1.2 Nõue riiklike ja kohalike maksude täitmise osas pakkumuse esitamise tähtpäevaks. Seda kahjuks ei ole võimalik nii operatiivselt ametkondadelt saada, ehk kohaliku omavalitsuse kinnituse saamine on minimaalselt kolme päevane protsess ja saabuva kuupäevaga tõendeid ei väljastata. Seega kas kohalike maksude osas on piisav kinnitus võlgnevuste puudumise kohta 3 päeva eelneva kuupäevaga ning lisaks juhatuse kinnitus?


Vastus: Oleme konkursi tähtaega pikendanud kuni 29.05.2015.


2. Punktis 6.8 on öeldud, et kui Pakkuja ei kavatse kasutada allhankelepinguid, siis tuleb seda kinnitada kirjalikult Lisa 9 kohaselt ja Lisa 8 vormi ei pea sel juhul täitma. Lisa 8 on aga Pakkuja kinnitus pakkumise jõusoleku tähtaja kohta. Kas siit võib välja lugeda, et kasutades allhanget ei ole pakkumuse jõusolek 90 kalendripäeva siduv?


Vastus: punkt 6.8 sõnastus lugeda järgmiselt:

Juhul, kui Pakkuja ei kavatse Lepingu täitmisel sõlmida allhankelepinguid, tuleb Pakkujal seda pakkumuses Lisa 10 vormi kohaselt kirjalikult kinnitada (Lisa 9 vormi sel juhul ei täideta). Lisa 8 kinnitus pakkumuse jõusoleku kohta tuleb täita igal juhul.


3. Punktis 6.3 on nõutud Lisa 5 vormikohase kirjaliku maksumuse esildise vorm. Ometi on Lisa 5 hoopis Volikirja vorm. Vormikohase kirjaliku maksumuse esildise vorm aga Lisana puudub.


Vastus: punkt 6.3 sõnastus lugeda järgmiselt:

Lisa 6 vormikohase kirjaliku maksumuse esildise vormi koos kinnitustega Lisas 2.1. ja 2.2. ning 2.3. teenuste osutamise kohta;

Esildise iga rida peab olema täidetud, selles ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi. Esildises ei tohi olla täitmata kohti; 

Maksumuse esildis on Lisa 6. See tuleb kindlasti täita.


4. Täiendavad küsimused operaatorile rendile antavate kinnistute kohta:

4.1. Paadisadam: rendile antav paadisadam (katastritunnus 48501:006:0053) on eraldi kinnistu ning ei oma ühist piiri teiste rendile antavate kinnistutega. Ehk küsimus on, et kas nn. silla alt planeeritav läbipääs jalakäijatele, mis on väljaspool rendile antavat ala omab vaba läbipääsu? Milline staatus on määratud ühendavale alale?


Vastus: Silla alt planeeritav läbipääs, mis jääb väljaspoole rendile antavat ala, jääb ühiskondlikuks kasutamiseks, vabaks läbipääsuks.


4.2. Reisisadam: Reisisadam (katastritunnus 48501:004:0032) ulatub muulini, ehk täpsemalt muuli alguseni. Küsimus: kas välja arendatud paadisadamast kuni muulini viiv ja ka muulil jätkuv promenaad on terviklik väljaehitatud osa elanike jalutus- ja vaba aja veetmise alana mida ei saa ega tohi piirata reisisadama piiretega?


Vastus: Muulini viiv ja ka muulil jätkuv promenaad on terviklik väljaehitatud osa elanike jalutus- ja vaba aja veetmise ala (asub väljaspool rendile antavaid kinnistuid), mida ei tohi piiretega sulgeda.


4.3. Sadamahoone: Sadamahoone (katastritunnus 48501:004:0045) mille lisad ruumide paigutusega on esitatud ei kajastu kaardil, mis on arusaadav, ehk liialt uus hoone. Ometi on antud kinnistul märgitud veel joonisel (kaardil) teine L kujuline hoone, kas antud hoone kuulub sadama juurde või milline on antud hoone sihtotstarve Mustvee Linnavalitsuse nägemuses?


Vastus: Sadamahoone asub aadressil Pihkva tn 2x (katastritunnus 48501:004:0045).

Hoone (L-kujuline), mille kohta küsimus on esitatud, asub iseseisval kinnistul, aadressiga Pihkva tn 2 (katastritunnus 48501:004:0270) ja ei kuulu Mustvee Linnavalitsusele.


4.4. Supelrand: Supelrand (katastritunnus 48501:004:0029) vastavalt kaardile ei oma otsest külgnemist Sadamahoone kinnistuga. Kas see on nii? Kas Mustvee Linnavalitsus näeb ette supelranna ala hooldus ja koristusteenuse (kuna inventari üle ei anta) rentniku kuluna või linna kuluna? Kas avalik rand eeldab ka päästeteenistuse olemasolu ja kuidas on linn plaaninud antud küsimuse lahendada?


Vastus: Supelrand (katastritunnus 48501:004:0029) ei oma otsest kontakti sadamahoone (katastritunnus 48501:004:0045) kinnistuga.

Supelranna ala hooldus ja koristusteenus – rentniku kuluna.


4.5. Kas Mustvee Linnavalitsus on sõlminud Sadamahoonele rendilepinguid? Kui siis millistel tingimustel ning milline on protsentuaalselt vaba pind?


Vastus: Mustvee Linnavalitsusel on sõlmitud osa sadamahoone (118 ruutmeetrit) kasutamise kohta rendileping 5. aastaks. Ainukasutuses oleva üüripinna üürihind on 6 eurot ruutmeeter, ühiskasutuses olevate ruumide üürihind 3 eurot ruutmeeter.


4.6. Milline on senini olnud rendile antavate maamaks? Paluksime välja tuua kõikide kinnistute maamaks eraldi kinnistute lõikes.


Vastus: Maamaksu linnavalitsus maksnud ei ole.

Põhivarana (seisuga 31.12.2014) on arvele võetud maad järgmiselt:

1. Pihkva tn 2u, maksumus 3 879.44 eurot;

2. Pihkva tn 1a, maksumus 248.87 eurot;

3. Pihkva tn 2s, maksumus 824.52 eurot;

4. Pihkva tn 2x, maksumus 1 380.00 eurot.

 

Mustvee sadama pidaja leidmise konkurss

Kutsume Teid osalema Mustvees, aadressiga Pihkva tn 1a paikneva paadisadama, aadressiga Pihkva tn 2u reisisadamale, aadressiga Pihkva tn 2X sadamahoone ja sadama pidaja leidmiseks ja kasutusse andmiseks ning aadressiga Pihkva tn 2s Mustvee supelranna kasutusse andmiseks korraldatud läbirääkimistega pakkumisel.

Konkursi korraldaja: Mustvee Linnavalitsus
Info: e-post info@mustvee.ee, koduleht http://www.mustvee.ee/hange.