Osutatavad sotsiaalteenused

Parkimiskaart

Puudega inimese parkimiskaardi väljastab Mustvee Linnavalitsus (sotsiaalnõunik).
 

Vajalikud dokumendid puudega inimese parkimiskaardi taotlemiseks:

* Foto 3x4 cm.
* SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse ja kui sell puudub
   märge, et puuderaskusastme määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägemis-

   funktsiooni häire, siis täiendavalt ka pere- või eriarsti poolt väljastatud vabas vormis tõendi,

   mis tõendab, et isikul esineb sotsiaalministri 23.12.2010 määruse nr 90 § 2 lõige (1)
   kohane liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.
* Isikut tõendava dokumendi koopia.


Parkimiskaardi väljastamise tingimused:


* Parkimiskaart väljastatakse isikule tasuta
* Kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA väljastatud
   puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus.
* Kui tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude
   tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava
   Iiikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente.


Isikliku abivahendi kaart

 

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: Muud blanketid) alates 01.01.2016. Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).