Surma registreerimine

Surma registreerimiseks võib avalduse esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Avaldus tuleb esitada isiklikult kohale tulles. Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surma registreerimise avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimisel tuleb esitada:

· Surma registreerimise avaldus

· surnu isikut tõendav dokument;

· arstlik surmateatis;

· avaldaja isikut tõendav dokument.

Avaldajal tuleb arvestada, et kui arstlikul surmateatisel on surnu kohta andmed puudulikud või loetavatud (nt puudub või on vale surmaaeg, surmakoht, isikukood, puuduvad või on loetamatud teatise koostaja andmed), mille tõttu isikut ei ole võimalik tuvastada, siis surmakannet ei tehta ja surmateatis tagastatakse avaldajale palvega pöörduda tagasi meditsiiniasutusse ja lasta dokument korrektselt vormistada.

Surma registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea. Surma tõendamiseks väljastatakse tasuta paberil surmatõend.